- Vårdfiske / Reduktionsfiske

- Undersökningar / Utvärderingar

 


- Fiskevårsplan med fokus på ekosystem, hållbarhet & ekonomi.

 


- Projektering  sjörestaurering


-Provfiske standard / utökad

Många sjöar har drabbats av övergödning på grund av att näringsämnen har tillförts från avlopp och jordbruk. Detta resulterar i flera förändringar i ekosystemet så som algblomningar, ändrade fisksamhällen med en dominans av karpfisk (braxen, mört) och en avsaknad av undervattensvegetation. Många av sjöns biologiska, rekreativa och ekonomiska värden minskar eller försvinner då dessa sjöar är mindre inbjudande för bland annat fiske och bad.

Även om man gör insatser för att minska tillförseln av näringsämnen fortsätter många sjöar att vara i ett försämrat tillstånd. Detta beror ofta till stor del på grund av en hög biomassa av planktonätande och bottenlevande fisk, framför allt braxen och mört. Genom att reducera mängden planktonätande fisk blir vattnet klarare då mängden stora djurplankton ökar vilka i sin tur äter alger och på så sätt gör vattnet klarare. Bottenlevande fisk har ofta en stor effekt på vattenkvalitén då de rör upp bottensediment vilket frigör näringsämnen och re-suspenderar organiska och oorganiska ämnen & partiklar. När vattnet blir klarare kan undervattensvegetation komma tillbaka vilka i sin tur bidrar till att göra vattnet ännu klarare, samt gynnar rovfisk så som gädda och abborre.

För att få ett effektiv reduktionsfiske med bra resultat så krävs det att tillräckligt med fisk tas upp. Detta innebär ofta 200 kg/ha eller mer inom 2-3 år. Därför är det viktigt att resultat från reduktionsfisken redovisas som kg/ha och under hur lång tid det fiskats för att kunna göra en utvärdering av insatsen. Om inte tillräckligt med fisk fångas sker oftast mindre, gradvisa förbättringar i sjön och man måste fiska under en längre tid, ofta många år. 

För att bibehålla goda resultat och få fortsatta förbättringar behöver de flesta sjöarna även ett visst indre underhållsfiske beroende på faktorer som näringsbelastning, balans i fisksamhället, uttag av rovfisk o.s.v. 
 

Blomning av cyanobakterier Blomning av cyanobakterier

Förbättrad vattenkvalitet
Klarare vatten med bättre siktdjup, fler makrofyter och färre eller inga algblomningar. 

Rovfisk som abborre och gädda gynnas av klarare vatten och vegetation. Foto: Hans Runesson Rovfisk som abborre och gädda gynnas av klarare vatten och vegetation. Foto: Hans Runesson

Mer rovfisk
Då konkurrensen med vitfisk minskar och sikten blir bättre. Gör fisket mer attraktivt och förbättrar vattenkvalitén genom att predationen på vitfisk ökar.
 

Minskad interbelastning.
Ex. i Växjösjön minskade fosforn i bottenvatten med -52%. "LOVA slutrapport växjösjöarna 2016-2018"

Förbättrad kondition på fisk Förbättrad kondition på fisk
Förbättrad kondition och tillväxt på fisk
Övergödda sjöar har ofta småvuxna fiskbestånd på grund av en hög konkurrens om föda. Vid ett reduktionsfiske sker en gallring vilket ger ökad födotillgång för fisken. 
Snäckor är viktiga för sjöns ekosystem Snäckor är viktiga för sjöns ekosystem

Viktiga vattenväxter, snäckor, och andra smådjur ökar. Ökar den biologiska mångfalden och födotillgången för fisk och fågel.

Bättre badvatten
Att bada när det är algblomning är inte bara otrevligt utan kan även vara farligt. En del alger kan producera gifter som kan skada de djur och människor som råkar dricka av vattnet.
 

Fiske med not
Vi använder olika typer och storlekar av notar, oftast 300 - 350 m långa och med olika djup. Dessa är specialsydda för just reduktionsfiske efter vitfisk. Noten tas i regel upp på mellan 2-8 m djup beroende på typ av not och oftast inte mot land för att undvika att fastna. 
På det viset är vi inte bundna till speciella områden utan kan i princip fiska överallt i sjön. När det är djupare än vad noten är hög så sjunker den och följer botten.
När notdraget är gjort så fungerar den stora säcken som en stor fisksump där fiskarna simmar fritt medan vi sorterar och släpper tillbaka rovfisk och andra arter som vi vill behålla i sjön. Detta är skonsamt för fisken och har liten påverkan på bottenstrukturer. Notdragning är enligt våra erfarenheter ofta det mest kostnads- och tidseffektiva reduktionsfiske på hösten och vintern när fisken stimmar i djupare områden. 


 

Notdrag
Notdrag på 7,3 ton i Oppmannasjön
Notdrag 13 000 kgi Södra Bergundasjön 2019 varav 99,9% braxen
Cirkeln är sluten. Tittar man noga ser man flötena längre ut på vattnet. (förstora bilden)
Notsäcken närmar sig flottarna


Fiske med bottengarn
Vi använder bottengarn när fisken är aktiv. 
Det är en passiv och skonsam metod på våren då man inte vill påverka uppväxten av undervattenväxter eller lekbottnar för rovfisk tex. gös. Bottengarn ger höga fångster framför allt när vitfisken leker. I vissa sjöar kan bottengarn vara den mest effektiva metoden, men det krävs tillräcklig mängd redskap och rätt typ av anpassade redskap för att fisket skall bli effektivt. Bottengarnen vi använder är specialanpassade för vitfisk med knutlösa nät med 8 mm maskstolpe i slutboxarna och kapacitet på fångster över 3000 kg per redskap. En standard box har en yta på 35 m2 med djup på 1,5-5m utan tak så att fåglar eller utter kan ta sig ut ifall de skulle simma in. För att nå höga fångster på kort tid är kombination av bottengarn och not mycket effektivt.

Reduktionsfiske med bottengarn, Klara vatten.
Reduktionsfiske med bottengarn, Klara vatten. Foto: Lubbe Pytel
Reduktionsfiske med bottengarn, Klara vatten: Foto: Hans Runesson
Reduktionsfiske med bottengarn, Klara vatten. Foto: Hans Runesson
Reduktionsfiske med bottengarn, Klara vatten. Foto: Hans Runesson
Reduktionsfiske med bottengarn, Klara vatten. Foto: Hans Runesson
Vårdfiske med Bottengarn, Klara vatten. Foto: Lubbe