Reduktionsfiske Sirsjön

Sirsjön (31 ha) i Torsby kommun hade flera symptom av övergödning så som en relativt liten utbredning av undervattensväxter och tidvis kraftiga algblomningar under åren 2012-2017. Hösten 2017 utfördes ett reduktionsfiske under fem dagar på uppdrag av Torsby kommun och föreningen rädda Sirsjön med syfte att förbättra sjöns ekologiska status och vattenkvalitet. På 9 notdrag fångades 5030 kg vitfisk motsvarande 162 kg/ha. Fångsten utgjordes till störst del av mört följt av braxen. Reduktionsfisket fick önskad effekt med klarare vatten, minskad halt totalfosfor och inga algblomningar 2018-2020.

För att följa upp insatsen gjordes en mindre insats på 2 dagar under hösten 2020 på uppdrag av Torsby kommun, finansierat av Länsstyrelsen i Värmland. På 3 notdrag fångades 2 250 kg vitfisk och småabborre motsvarande 72 kg/ha. Fångsten utgjordes till störst del av mört följt av braxen och småabborre. Abborre ökade markant i fångst jämfört med tidigare både små och större storlekar, då konkurrens med vitfisken minskat efter förra reduktionsfisket. 

I provtagningen som gjorts finns inget som tyder på att vattenkvalitén skulle vara påväg att försämras och troligen hade sjön fortsatt att vara klar ett flertal år till. Ändå fångades en relativt stor mängd vitfisk under 2020 års fiske, vilket indikerar att det på sikt fanns en risk för att sjöns tillstånd kan försämras med ökad mängd mört och braxen. I de flesta fall har eventuella uppföljningsfisken utförts efter att vattenkvalitén försämrats för att åter igen få en bättre vattenkvalitet. Att som i Sirsjöns fall istället göra en mindre insats innan vattenkvaliteten försämras bör vara mer kostnadseffektivt då det krävs förhållandevis små insatser för att bevara och förbättra sjöns status. 
Kostnaden på projektet 2017: 4032 kr/ha. lnklusive fiske, transporter, rapport.

Satellitbild över Sirsjön innan vårdfisket 2017. Om man inte kännt till att sjön finns där hade man kunnat tro att det är en grön åker istället för en sjö.
Satellitbild över Sirsjön innan vårdfisket 2017. Om man inte kännt till att sjön finns där hade man kunnat tro att det är en grön åker istället för en sjö.
Satelit bild 2022

Siktdjup

Total fosfor

Fångst vitfisk kg/ha

Ökning av fiskätande Abborre >12cm

loading...